Vivek Chandrashekaran

Vivek Chandrashekaran

Full Metal Jacket

More images by Vivek Chandrashekaran